Is de netwerkadministratie van strategisch belang?

Geplaatst op 4 januari 2013 · Geplaatst in Stof tot nadenken

De bezuinigingsdruk versnelt bij operators de overgang van een eigen naar met andere gedeelde infrastructuren. Operators en netwerkeigenaren gaan zich voornamelijk concentreren op het leveren van diensten. De operators willen door nog slechts focus op deze (nieuwe) core meer afstand nemen van infrastructuren om op deze manier budgetten vrij te maken. Invulling geven aan dit beleid doen de telecombedrijven door het desinvesteren en afstoten van delen van hun infrastructuren; vaak in een constructie van sale-and-lease-back. Onder andere KPN is volop bezig met de verkoop van zendmasten en technische gebouwen. Overdracht van deze vaste activa kan slechts plaatsvinden als het gepaard gaat met een waarheidsgetrouwe installed base registratie die de fysieke werkelijkheid weergeeft. Deze registratie van installed base komt per definitie uit een betrouwbare netwerkadministratie. De telecombedrijven zouden derhalve erg belang bij een betrouwbare kwalitatieve goede netwerkadministratie moeten hebben.

Ook in het leverproces van deze operators heeft men groot belang bij een hoge kwaliteitsstandaard van de dienstenlevering. De dienstenlevering vormt immers dan de belangrijkste core van de operators. Een ongestoorde dienstenlevering hangt per definitie af van een goede werking van de bedrijfsmiddelen. De werking van deze bedrijfsmiddelen, elementen en componenten in het netwerk zijn essentieel. Hoe deze elementen in de samenhang werken ten dienste van de klant staat geregistreerd in de netwerkadministratie. Men heeft hiervoor normaliter een Operator Support System (OSS) dat ondersteunt bij het ordermanagement en de end-to-end provisioning, maar ook in de monteursregie bij de installatie-, reparatie- en uitbreidingswerkzaamheden (workforcemanagement). Kwaliteit van de netwerkadministratie is daarom cruciaal voor het soepel verloop van geautomatiseerde levering- en serviceprocessen met name als er sprake is van hoge volumes en grote aantallen zoals bij de grote operators. Bouw- en uitbreidingsprocessen en andere netmutaties voor deze operators worden altijd afgesloten met de administratieve verwerking van de fysieke mutaties in de netwerkadministratie (OSS installed base registratie).

Praktijk leert echter dat bij bouwwerkzaamheden in het netwerk het grootste deel van het budget – en daarmee dus ook de meeste aandacht – naar de fysieke installatiewerkzaamheden aan componenten gaat. Mede gevoed door het feit dat deze werkzaamheden concreet, tastbaar en sexy zijn. Voldoende geld voor een kwalitatieve as-build registratie (minder sexy, maar niet minder cruciaal), is daarna nauwelijks meer beschikbaar met alle gevolgen voor de netwerkregistratie vandien. Na fysieke bouwmutaties zal een niet up-to-date netwerkadministratie voor de korte termijn niet direct desastreus zijn. Echter voor de lange termijn is dit echter geheel anders. Mensen werkzaam in het beheer en onderhoud van het netwerk zullen het belang van een langdurig goed onderhouden en bijgewerkte netwerkregistratie onderschrijven doordat ze steeds achter de feiten aanlopen en de noodzakelijke herstelwerkzaamheden veel (onnodige) extra kosten met zich meebrengen. Een continue en op de lange duur ongestoorde levering van diensten maakt een kwalitatieve goed bijgehouden netwerkadministratie – waarbij de fysieke status van alle elementen op de voet gevolgd wordt – derhalve onontbeerlijk.

Om het desinvesteringen en het afstoten van gebouwen, terreinen en netwerken mogelijk te maken moet vaak verplaatsing van apparatuur en verlegging van kabels en leidingen (binnen en buiten) plaats vinden. Daar zijn (soms grote) migraties en overnames van in dienst zijnde verbindingen voor nodig. Om de vaste activa (gebouwen) schoon op te kunnen leveren zijn voor deze migraties ook waarheidsgetrouwe netwerkadministraties noodzakelijk. Het afbreukrisico tijdens werkzaamheden bij het verplaatsen van in dienst zijnde apparatuur en leidingen is dermate groot (omdat het vaak bundels van grote zakelijke klanten betreft) dat consessie aan kwaliteit van netwerkadministratie niet toelaatbaar is. Voor deze overnames wordt om het risico te beperken daarom altijd gekozen voor een volledige schoningsslag aan deze administratie (kostenverhogend) voordat de werkzaamheden kunnen beginnen. Zeker in het geval van de grote telecombedrijven gaat het bij migraties vaak om overnames van grote zakelijk bundels met een even grote belangen.

Door veel ervaring in dit soort vergelijkbare trajecten (afstoten technische gebouwen en locaties) kan Balanced Brain Force over dit fenomeen een behoorlijk woordje meepraten en weten wij als geen ander waar de schoen in welke fase van het traject wringt.